Afprøvning påpeger problemer

Analyse af flere redningsredskaber viser, at flere af dem er mere eller mindre uanvendelige uden tilpasning eller afprøvning, inden det bliver alvor

Fiskeriets Arbejdsmiljøråds store afprøvning og analyse af i alt ni forskellige redskaber til redning af overbordfaldne viser, at der er store mangler ved en række af redskaberne, ligesom den praktiske afprøvning af redskaberne afslører, at mange fiskere aldrig har fået afprøvet deres udstyr.

Resultaterne fremgår af ”Rapport om bjergning af overbordfaldne personer fra fiskefartøjer”, der på knap 70 sider gennemgår afprøvningen af i alt ni forskellige redskaber. Her dokumenterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, hvordan redskaberne fungerer og påpeger fejl og mangler, der ikke blot kan, men bør udbedres.

I konklusionen hedder det blandt andet, at ”flere af de afprøvede redskaber var ved første afprøvning mere eller mindre uanvendelige, før de havde gennemgået en modificering / tilpasning. I en nødsituation kunne dette i værste fald betyde forskellen mellem liv og død”.

Set over en bred kam mener Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, at ”de to kejser (”Thyborøn- model” og ”Kejs fra lodsbådene”, red.) samt Mate-saver har vist sig egnet på stort set alle forskellige skibstyper uanset vejrforholdene og besætningens størrelse”. Det bliver dog påpeget, at der skulle ”diverse modificeringer” til, inden de kunne bruges.

Det bliver også understreget, at vejrforholdene generelt spiller en stor rolle for, hvor svært det er at benytte de enkelte redskaber, ligesom vejret i sagens natur er vigtigt i forhold til, hvordan redskaberne virker i praksis. Herunder er det også afgørende for udfaldet, om der er personer nok om bord på fartøjet til at betjene det redskab, der er på fartøjet.

Dertil kommer, at Fiskeriets Arbejdsmiljøråd påpeger, at det er vigtigt for udfaldet af en bjærgningsaktion, hvorvidt mandskabet om bord har indøvet en procedure for, hvordan redningsredskabet skal bruges i en nødsituation.

Ikke afprøvet

I den forbindelse bliver der konkluderet i rapporten, at ”noget af det mest slående ved denne undersøgelse er, at fartøjer sejler rundt med et redskab til bjergning af overbordfaldne, som de aldrig har afprøvet, og i nogle tilfælde ikke en gang kan finde ud af at samle og langt mindre ved, hvordan det virker i praksis”.

Sagt med andre ord er der for mange fiskefartøjer, der ikke har afprøvet deres redningsudstyr, inden de står til søs. Og det endda selv om det rent faktisk er lovpligtigt for i hvert fald fartøjer under 15 meter at gøre det én gang om måneden ifølge forskrifterne fra Søfartsstyrelsen.

Endelig bliver det også understreget i rapporten, at man udelukkende har gennemført afprøvningen af redskaberne på fiskefartøjer, der ikke samtidig har været enten i gang med fiskeri eller bjærgning af fiskeredskaber. En faktor, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd mener, ”også kan have stor indflydelse på bjergningsprocessen”.

Ni redskaber til bjærgning af overbordfaldne er blevet afprøvet. Det drejer sig om følgende redskaber:

 • Redningsselen fra Thyborøn Sejlmageri
 • SB Rescue sling
 • PLT-Mini
 • Kejs (Thyborøn Model)
 • Kejs fra Lodsbådene
 • Mate Saver
 • Markus Net
 • Jason Cradle (4. og 6. led)
 • Markus Safety Ladder (én-mandsbetjente fartøjer)

Krav til redningsudstyr

Søfartsstyrelsen har opstillet en række krav til redningsudstyret ombord på fiskefartøjer, og de er opdelt i to dele – forskrifter for fartøjer under 15 meter og for fartøjer på over 15 meter.

Under 15 meter

Reglerne for fartøjer under 15 meter er de mest udførlige. Her står der blandt andet:

”Der skal etableres et arrangement, der sikrer, at overbordfaldne besætningsmedlemmer kan reddes om bord. I fartøjer med mere end 1 person om bord skal der være en kejs eller sele, der kan anvendes til at bjærge en overbordfalden. Når den overbordfaldne er anbragt i kejsen eller selen, skal denne kunne bjærges om bord med mekanisk hjælp.”

Søfartsstyrelsen kan dog dispensere fra kravet om mekanisk hjælp for helt små fartøjer med ”lille fribord eller fartøjer, der anvendes til særlige formål.

Det bliver understreget, at”arrangementet skal afprøves i forbindelse med syn”, ligesom ”der skal holdes mindst en både- og brandøvelse hver måned. Øvelserne skal omfatte alt rednings- og brandslukningsudstyr om bord”. Iøvrigt skal ”oplysning om afholdte øvelser indføres i fartøjets tilsynsbog med angivelse af tid og sted”.

Over 15 meter

For fartøjer over 15 meter er forskriften til redningsudstyret ganske kortfattet:

”I skibe, hvor der ikke kræves MOB-båd, eller hvor der er givet fritagelse for kravet om MOB-båd, skal der etableres et arrangement, der sikrer, at overbordfaldne besætningsmedlemmer kan reddes om bord både i havn og til søs”.

DVD’en er gratis

Fiskere kan henvende sig til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd for at få tilsendt den producerede DVD, der viser optagelser af bjærgning af overbordfaldne fra fiskefartøjer.

DVD’en er gratis, og Fiskeriets Arbejdsmiljø tager sig også af portoen for at sende DVD’en til modtagerne.

DVD’en har en varighed på omkring 50 minutter og viser afprøvning og analyse af ni redningsredskaber.

Det er også muligt at få tilsendt den skriftlige rapport, der er på knap 70 sider. Det sker på samme vilkår som DVD’en – det vil sige, at den også er gratis og sendes kvit og frit til modtageren. Rapporten kan i øvrigt også læses og/eller downloades via Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside: https://www.f-a.dk

Ni anbefalinger

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd kommer konkret med ni anbefalinger i forbindelse med afprøvning af ni redskaber til bjærgning af overbordfaldne fra fiskefartøjer:

 1. Redskabet skal vælges ud fra besætningsstørrelsen, fartøjets fribordshøjde og fartsområde.
 2. Fribordshøjden bør ikke overstige fem meter på det sted, hvor anvendelsen af manuelt betjente redskaber skal foregå.
 3. I fartøjer, hvor den mindste fribordshøjde er fem meter eller derover på det sted, hvorfra bjærgningen skal foregå, må det anbefales, at fartøjet er udstyret med MOB-båd eller et redskab, som er ledsaget af yderligere en person iført redningsdragt, som kan bjærge begge personer samtidig.
 4. Generelt bør ringe og kovser i redskaberne være af en størrelse, så de passer i en medium takkelkrog.
 5. Der bør være en skriftlig MOB-procedure, som indskrives som bilag til skibets risikovurdering.
 6. Der bør som minimum afholdes øvelse i bjærgning af overbordfalden person hvert kvartal eller ved besætningsudskiftning.
 7. Der bør stilles krav til leverandørerne af disse redskaber om, at der medfølger manual til alle typer redskaber. Ligeledes kunne der være et skema med relevante oplysninger, som skulle udfyldes af hensyn til skaftelængder i forhold til fribord.
 8. Generelt udtalte alle de medvirkende besætninger i denne analyse, at de ikke var i tvivl om, at der skal foreligge en skriftlig indøvet procedure om bord på alle fartøjer, som nøje beskriver processen med bjærgning af overbordfaldne personer.
 9. Ligeledes bør der på alle fartøjer med et eller flere besætningsmedlemmer være mere end en person om bord, som kan manøvrere fartøjet i en MOB-situation.